Siúil A Rúin Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Siàºil, siàºil, siàºil a ràºin
Siàºil go sochair agus siàºil go ciàºin
Siàºil go doras agus éalaigh liom

[Chorus:]
Siàºil, siàºil, siàºil a ràºin
Siàºil go sochair agus siàºil go ciàºin
Siàºil go doras agus éalaigh liom
Is go dté tຠmo mhàºirnà­n slà¡n

I wish I was on yonder hill
'Tis there I'd sit and cry my fill
Until every tear would turn a mill[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/celtic-woman/lyrics/siuil-a-ruin] [ Siàºil A Ràºin lyrics found on http://lyrics.my ]

I'll sell my rod, I'll sell my reel
I'll sell my only spinning wheel
To buy my love a sword of steel

[Chorus]

I'll dye my petticoats, I'll dye them red
And 'round the world I'll beg my bread
Until my parents shall wish me dead

[Chorus three times]