Spanish Main Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/the-coral/lyrics/spanish-main] [ Spanish Main lyrics found on http://lyrics.my ]

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main

We'll set sail again
We're headin' for the Spanish Main