Makudonarudo LyricsLyrics:

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Aoi Sora
When you say Wakarimashita
I say Hitachi Toyota
Kawasaki Nintendo
Canon Sony Honda

I'm losing my way
Obasan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go? No nonono

Makudonarudo
(McDonald)
Guguru Toiletto
(Google toilet)
Kitto Katto
(Kit Kat)
Dizunilando
(Disneyland)
Takushi go Hoteru
(Taxi go Hotel)
Sebun Elebun Miruku
(7-11, Milk)
Basu Biru
(Bus, Beer)
Sutabakkusu
(Starbucks)

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Ramen Tempura
When you say Arigato Konbanwa
I say Suzuki Yamaha
Uniqlo Toshiba
Casio Godzilla


I'm losing my way
Obasan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/namewee/lyrics/makudonarudo] What can I do?
Where should I go? Please take me home No nonono

Makudonarudo
(McDonald)
Guguru Toiletto
(Google toilet)
Kitto Katto
(Kit Kat)
Dizunilando
(Disneyland)
Takushi go Hoteru
(Taxi go Hotel)
Sebun Elebun Miruku
(7-11, Milk)
Basu Biru
(Bus, Beer)
Sutabakkusu
(Starbucks)

Sarada Hanbaga
(Salad, Hamburger)
Sandoitchi Soseji
(Sandwichn Sausage)
Kohi Keki
(Coffee, Cake)
Aisukurimu Kobini
(Ice-cream, Convenience store)
Furaidopoteto
(Fried Potato)
Esukareta Arukoru
(Escalator, Alcohol)
Bareboru Besuboru
(Volleyball, Baseball)
Basukettoboru Gorofu
(Basketball, Golf)

Makudonarudo
(McDonald)
Guguru Toiletto
(Google toilet)
Kitto Katto
(Kit Kat)
Dizunilando
(Disneyland)
Takushi go Hoteru
(Taxi go Hotel)
Sebun Elebun Miruku
(7-11, Milk)
Basu Biru
(Bus, Beer)
Sutabakkusu
(Starbucks)